top of page
web pozadí (6).jpg

Podmínky akcí

1. EduCorn z.s. (provozovatel) se zavazuje zajistit „akci“ dle aktuální nabídky provozovatele
v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a na základě provedené úhrady umožnit zákazníkovi účast
na workshopu či kurzu. 

 

2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast („kurzovné“) podle aktuálního nabídky.

 

3. Není-li sjednáno jinak, zajišťuje provozovatel výhradně akce uvedené v nabídce provozovatele na internetových stránkách www.educorn.cz  Tyto se konají pod vedením lektora nebo přednášejícího.

 

4. Není-li uvedeno jinak, akce se konají v provozovně provozovatele na adrese Sokolovská 62/120, Praha 8 Karlín, dále jen („provozovna“). 

 

5. Počet účastníků činí zpravidla minimálně 5 osob v den konání akce. Pokud není uvedeno jinak.

 

Smluvní podmínky

 1. Objednávku lze učinit výhradně elektronicky prostřednictvím internetových stránkek www.educorn.cz , případně po dohodě s provozovatelem osobně v provozovně.

2. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách provozovatele je zaevidování objednávky provozovatelem zákazníkovi potvrzeno na uvedený e- mail z emailu provozovatele. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě s údaji k provedení platby kurzovného, přičemž po zaslání tohoto potvrzení se objednávka zákazníka považuje za závaznou.

3. Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku inkasa peněz na účet provozovatele nebo v okamžiku inkasa peněz provozovatelem
v hotovosti, není-li sjednáno jinak. Ojednávkou zákazník potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami
pro pořádání akcí.

4. Zákazník současně bere na vědomí, že učiněním objednávky dle odst. 1 a 2 tohoto článku vznikají provozovateli náklady spojené s přípravou účasti zákazníka v požadovaném workshopu či kurzu, přičemž pokud po provedení objednávky zákazník neprovede inkaso peněz dle odst. 3 tohoto článku a současně provozovateli písemně nesdělí, že odstupuje od závazné objednávky, bere na vědomí, že provozovatel je
po zákazníkovi oprávněn požadovat náhradu nákladů, které mu s přijatou závaznou objednávkou a přípravou jeho účasti vznikly. Výše náhrady nákladů činí 10% z akce.

 

Kurzovné

1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách www.educorn.cz platné v době učinění objednávky zákazníkem. Cena objednávky je vždy uvedena v potvrzení objednávky provozovatelem. V případě neuhrazení takto určeného kurzovného
v plné výši  dle dalších popsaných podmínek nenabývá smlouva účinnosti a provozovateli nevznikají žádné povinnosti ve vztahu k zákazníkovi.

2. Plné kurzovné je splatné ve lhůtě 5 dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem. Doplatek je splatný minimálně 7 dní před  konáním  akce převodem na bankovní účet.

4. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi jeho účast na akci.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zákazníci jsou povinni po dobu konání akce plně dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.

2. Zákazníci jsou povinni dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání.

3. Zákazníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků.

4. Účast zákazníků pod vlivem drog a/nebo omamných látek je přísně zakázána.

5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání akce zákazníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a zákazníky, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog a/nebo omamných látek.  

 V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. 

6. Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování workshopu či kurzu. Zákazník prohlašuje, že je, stejně jako příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý
k bezpečnému absolvování akce.

7. Zákazník či příjemce služby je povinen před zahájením akce informovat lektora o všech případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba v průběhu konání akce zohlednit.

8. Provozovatel neručí za věci zákazníka či příjemce služby přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.

9. Od smlouvy může zákazník odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání workshopů a kurzů.

 

Zrušení workshopu či kurzu a změna termínu

1. Provozovatel je oprávněn, s čímž zákazník souhlasí, kdykoliv zrušit konání akce a to zejména
v těchto případech:

 a)lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení workshopu či kurzu;

b) konání akce bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc).

Zákazník či příjemce služby má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání na návrh provozovatele.

2. V případě, že zákazník či příjemce služby z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat akce, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit provozovateli nebo tuto skutečnost sdělí provozovateli příjemce služby.

3. Nedostaví-li se zákazník či příjemce služby bez omluvy a současně se nepřehlásí na jiný termín akce. Provozovatel je oprávněn započíst storno poplatek na kurzovné uhrazené zákazníkem.

4. Po odhlášení již zapsané akce je storno poplatek:

  • 14 dní před akcí je stormo 0% z ceny kurzu

  • v době od 14 do 4 dnů od konání akce je storno poplatek 50% z cenu kurzu

  • méně než 4 dny před konáním akce je storno poplatek 100% s ceny kurzu. 

Ve výjimečně písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být zájemci nabídnuto absolvování náhradního akce nebo jeho části v pozdějším termínu.

Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

Ve výjimečně písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být zájemci nabídnuto absolvování náhradního akce nebo jeho části v pozdějším termínu.

Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

 

 Závěrečná ustanovení

1. Učiněním závazné objednávky zákazník či příjemce služby uděluje v souladu se s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen GDPR), o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Při práci s osobními údaji se řídím  těmito zásadami: Zásada zákonnosti – zpracování osobních údajů na základě právního předpisu ( zejména školského zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

bottom of page